the Hot Shoe Diaries by Joe McNally – Free eBook from Pearson Education


หน้าปกหนังสือ the Hot Shoe Diaries ของ โจ แม็คนาลลี่

หลังจาก มีแฟลช SB-900 ซึ่งสามารถใช้งานแบบไร้สาย ร่วมกับกล้องแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ ลองผิดลองถูกหัดใช้ไป เอ้ย… ขั้นต่อไปคือ อ่านคู่มือ แล้วหาหนังสือเทคนิคมาอ่านประกอบเพิ่มพูนความรู้ – หนังสือภาษาไทยก็มีออกมาหลายเล่มอยู่ ที่จะเขียนถึงครั้งนี้ คือ หนังสือ “the Hot Shoe Diaries” โดย Joe McNally สีทั้งเล่ม 320 หน้า เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของ โจ แม็คนาลลี่ ออกจำหน่ายเมื่อ 13 มีนา 2552 ราคา Amazon ประมาณ 26.39$
ISBN-10: 0-321-58014-1
ISBN-13: 978-0-321-58014-6

เพิ่มเติม

Advertisements

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss